วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559


 
 
ประกาศรับรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
 
การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA"

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA"
วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมละออง เบญจานุวัตรา
อาคาร 80 ปี ชั้น 2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 
 
 
 
วุฒิบัตรผู้เข้าประชุม-----------------------------------------------------------------------------------------------------
การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12-13 กันยายน 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

***********************
 ผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการหรือครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน
          รวมผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ 10 คน

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
การอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา
โรงเรียนในสหวิทยาเขตพริบพรี จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดประเมินผลตามแนว PISA
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 6 - 7 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 
 
 

 
------------------------------------------------------------
  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารงานภายในสถานศึกษา
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่  3 - 4  กันยายน 2557
ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการอบรม

กำหนดการอบรม

-------------------------------------------------------------------------- 
 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2558
การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2558

รหัสสนามสอบ 48013 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สอบวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558
 

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี


     โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โดยดำเนินการรวมคะแนนจากคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) คะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ มีผลการคัดเลือกดังนี้
  
 
 
  ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.
ณ อาคารกิจการนักเรียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
และ
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
 
นักเรียนที่ได้แผนการเรียนไม่ตรงตามความต้องการ สามารถมาสมัครสอบรอบทั่วไปได้