วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี


     โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โดยดำเนินการรวมคะแนนจากคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) คะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ มีผลการคัดเลือกดังนี้
  
 
 
  ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.
ณ อาคารกิจการนักเรียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
และ
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
 
นักเรียนที่ได้แผนการเรียนไม่ตรงตามความต้องการ สามารถมาสมัครสอบรอบทั่วไปได้
 
  

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

การประเมินคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2557

แบบประเมินคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มประเมินคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2557 สำหรับครูประจำชั้น
โดยกรอกแบบประเมินและส่งไฟล์ที่ prommanusorn.pb@gmail.com
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558
ทั้งนี้ท่าสามารถไปกรอกแบบประเมินได้ในวันที่ 17 มีนาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องเครื่ิองบิน (525) 

ดาวน์โหลดแบบประเมินคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2557

 
 
 

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สสวท. และ สอวน.)
และ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(SMART Class Project)

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
English Math and Science (EMS)

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร