วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สสวท. และ สอวน.)
และ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(SMART Class Project)

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
English Math and Science (EMS)

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งานนิทรรศการ "พรหมาฯวิชาการ'57"


ผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ

 
กิจกรรมและเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ

แบบตอบรับเข้าร่วมงานนิทรรศการ