วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.) และ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMART Class Project)


2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ English Math and Science (EMS)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การสอบ


การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO 2017) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO 2017) 

ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 (จำนวน 4 ห้องสอบ)--------------------------------------


การสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 (รอบแรก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 (จำนวน 37 ห้องสอบ)