วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.และ ม.ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดนักเรียน) โดยใช้หลักฐานการสมัคร ดังนี้
(1) ใบสมัคร (ติดต่อรับใบสมัครได้ที่อาคารประชาสัมพันธ์)
(2) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และนักเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ชุด

(3) หลักฐานการสำเร็จการหรือใบรับรอง

(4) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
(5) 
รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด นิ้วครึ่ง จำนวน รูป


กำหนดการรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ม.ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
  
 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.) และ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMART Class Project)
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ English Math and Science (EMS)


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การสอบ


การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO 2017) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO 2017) 

ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 (จำนวน 4 ห้องสอบ)--------------------------------------


การสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 (รอบแรก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 (จำนวน 37 ห้องสอบ)