วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2558
การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2558

รหัสสนามสอบ 48013 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สอบวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558
 

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี


     โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โดยดำเนินการรวมคะแนนจากคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) คะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ มีผลการคัดเลือกดังนี้
  
 
 
  ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.
ณ อาคารกิจการนักเรียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
และ
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
 
นักเรียนที่ได้แผนการเรียนไม่ตรงตามความต้องการ สามารถมาสมัครสอบรอบทั่วไปได้
 
  

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

การประเมินคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2557

แบบประเมินคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มประเมินคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2557 สำหรับครูประจำชั้น
โดยกรอกแบบประเมินและส่งไฟล์ที่ prommanusorn.pb@gmail.com
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558
ทั้งนี้ท่าสามารถไปกรอกแบบประเมินได้ในวันที่ 17 มีนาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องเครื่ิองบิน (525) 

ดาวน์โหลดแบบประเมินคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2557

 
 
 

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สสวท. และ สอวน.)
และ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(SMART Class Project)

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
English Math and Science (EMS)

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร